အျခားသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဉီးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း(ပုသိမ္)တြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 27, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္   ေမ  ၂၇

စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 05, 2019 / comments

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရး ဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄)သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူစုစုေပါင္း (၁၄၀)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကာ

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၄) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jan 14, 2019 / comments

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ   ၁၄ 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းသန႔္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၁) သင္တန္းဆင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္တစ္ပါတည္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Sep 13, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၉)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၃)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၂) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေဝလွဴဒါန္းျခင္း

by Thinmbadm1n / May 11, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၁

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေဝလွဴဒါန္းျခင္း

by Thinmbadm1n / May 04, 2018 / comments

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါး သည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ ၂-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအားေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၃-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ စက္ကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၄-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာ အား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၁၄၀၀၀ အား လွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်မီကာလအထိေ

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Feb 19, 2018 / comments

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆၈)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၀၁)ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃၂) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Feb 09, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉  

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၇) ဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္

Pages