ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒ

(က)    နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊

( ခ)    နယ်စပ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

( ဂ)    နယ်စပ်ဒေသတွင်နေထိုင်သော ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

(ဃ)    နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးစေရေး၊

There is currently no content classified with this term.