ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်

(က)   နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသများ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မည်၊

( ခ)   နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်မည်၊

( ဂ)   နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ  အတည်ပြုချမှတ်ပေးထားသော နှစ်တို၊      
        နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများကို  အကောင်
အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဃ)  နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီက လတ်တလောဆောင်ရွက်ရန် ချမှတ်
       ပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်၊

( င)    နယ်စပ်ဒေသများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းများဖြင့် တည်ထောင်ပေးမည်-

                 (၁)     လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း၊

                 (၂)     ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊

                        (က)    စိုက်ပျိုးရေရရှိရေး

                        ( ခ)    သောက်သုံးရေရရှိရေး

                 (၃)     လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း၊

                        (က)    ရေအားလျှပ်စစ်

                        ( ခ)    ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်

                 (၄)     သာသနာရေးလုပ်ငန်း

                 (၅)     ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း        

                        (က)    လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း

                        ( ခ)    ပညာရေးလုပ်ငန်း၊

                        ( ဂ)    ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊

                        (ဃ)    အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊     

( စ)   နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို အခြေခံပညာအလယ်တန်းမှ အထက်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြား
       ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဆ)   အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်သည့် တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ်၊
       
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် အဆင့်မြင့်ပညာများ သင်ကြားပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဇ)    နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ အတူတကွနေထိုင်ပညာ ရှာမှီးရင်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို 
        နားလည်ရင်းနှီး ချစ်ကြည်စေပြီး
ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲလာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းများ ဆောက်ရွက်မည်၊

( စျ)   နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ
        တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဟူသော  အသိစိတ်
ဓာတ်များ ကိန်းအောင်းစေရန် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ည)   အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များ တတ်မြောက်ပြီးချိန်တွင် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး၌ တာဝန်ခန့်အပ်၍ မိမိဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပါဝင်
        ဆောင်ရွက်စေမည်၊

( ဋ)   နယ်စပ်ဒေသရှိတိုင်းရင်းသူများကို အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးပညာရပ်များသင်ကြားပေးခြင်းနှင့် သင်ကြားတတ်မြောက်သည့် အသက်မွေး
       ဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြင့် ကိုယ်ပိုင်
စီးပွားရေး ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်၊

( ဌ)   နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများကို စက်မှုလက်မှုပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြစ်ထွန်းလာစေပြီး
       အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားစက်မှု လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊

( ဍ)   ဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဗဟုသုတပွားများစေရေး ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဎ)   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်၊

(ဏ)   နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဘာသာ၊ သာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်၊

(တ)   ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းအစား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

(ထ)   နယ်ခြားနယ်နိမိတ်ကျောက်တိုင်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဒ)   နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်
        ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်
        ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မည်။

There is currently no content classified with this term.