အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၅၇) နေရာအတွက် အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

by ThuzarMbadm1n / Mar 28, 2016 / 0 comments

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

                                                                                                   စာအမှတ်  ၊ ၀၂၃  / စီမံ   -  ၁၂    /  နတလ - ၂

                                                                        ရက်စွဲ       ၊  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊မတ်လ   ၂၈        ရက်

ရုံးအမိန့်အမှတ် (  ၁၀၈  /၂၀၁၆)

     ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့ (၁၂:၁၅) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/ ၂၀၁၆) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်(၅၇) ဦးအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ဝန်ကြီးရုံးနှင့် နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့တွင်  အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) နေရာသို့ (၁-၄-၂၀၁၆) ရက်နေ့ (နံနက်ပိုင်း) မှစ၍ အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်-

       စဉ်           အမည်                        နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

 

        ၁။       မောင်ကျော်ကျော်အောင်                ၈/ဆဖန(နိုင်) ၀၈၀၀၅၂

 

          ၂။        မကေခိုင်အောင်                           ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၈၇၀

 

          ၃။       မစိမ့်တာရီ                                 ၈/စလန(နိုင်) ၁၄၅၆၇၈

 

          ၄။       မဆုဆုထက်                               ၅/ကလဝ(နိုင်) ၀၄၆၂၉၂

 

          ၅။       မဇာနည်မင်းမော်                         ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၆၀၉၅

 

          ၆။       မဇူးဇူး                                      ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၃၆၀

 

          ၇။       မောင်နန်းကို                               ၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၉၃၉၁၄

 

          ၈။       မနှင်းယုဝေ                                ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၇၆၃၁

 

          ၉။       မပြည့်စုံအေး                               ၈/ရစက(နိုင်) ၁၉၆၂၈၁

 

          ၁၀။     မဖြိုးအိစံ                                   ၆/သရခ(နိုင်) ၀၉၂၈၃၀

 

          ၁၁။     မမဉ္ဇူသိန်း                                 ၉/မထလ(နိုင်)၃၁၇၆၂၉

 

          ၁၂။      မမို့မို့လွင်                                   ၅/ကဘလ(နိုင်) ၂၀၂၅၁၁

 

          ၁၃။     မမိုးမိုးအေး                                ၈/တတက(နိုင်) ၁၈၄၄၆၈

 

          ၁၄။     မယွန်းမီမီထွန်း                           ၅/ပလဘ(နိုင်) ၀၇၇၅၈၁

 

          ၁၅။     မအိသူဇာဝင်း                             ၁၀/မလမ(နိုင်) ၂၃၄၇၉၆

 

          ၁၆။     မအေးမွန်စိုး                               ၅/မရန(နိုင်) ၂၀၇၇၄၆

 

          ၁၇။     မောင်အောင်ဗိုလ်ဟိန်း                  ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၇၈၂၇၂

 

          ၁၈။     မရင်သွေးမိုမို                              ၁၁/အမန(နိုင်) ၀၇၀၄၂၁

 

          ၁၉။     မကြည်ပြာငြိမ်း                           ၁၀/သဖရ (နိုင်) ၁၃၇၀၄၁

 

          ၂၀။     မဇင်သူဇာဖြိုး                             ၅/ကလထ(နိုင်)၂၂၇၀၉၁

 

          ၂၁။      မောင်ဇေယျာသိန်းထိုက်                ၁၂/အစန(နိုင်)၂၀၆၂၀၆

 

          ၂၂။      မမိုးနှင်းပြည့်                              ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၂၂၅၀

 

          ၂၃။      မအေးစန္ဒာအောင်                        ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၂၉၀၆၅

 

          ၂၄။      မစိုးစန္ဒာဝင်း                               ၅/ကလထ(နိုင်) ၂၁၃၆၇၈

 

          ၂၅။      မောင်အောင်ကိုခန့်                       ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၈၈၁၁၁

 

          ၂၆။      မဝိုင်းရွှေစင်မြင့်                           ၇/ပမန (နိုင်) ၁၄၂၅၇၉

 

          ၂၇။      မခင်ရတနာဦး                            ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၈၄၅၁၀

 

          ၂၈။      မချိုသန္တာအောင်                          ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၈၂၆၃

 

          ၂၉။      မောင်စန်းလင်းအောင်                   ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၁၉၄၂

 

          ၃၀။     မောင်စိုးသက်ပိုင်                         ၁၄/ကကထ(နိုင်)၁၆၁၂၁၀

 

          ၃၁။     မဇင်မာ                                     ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၄၁၇၀

 

          ၃၂။      မဇာဇိုးမောယီး                            ၅/ကလထ(နိုင်)၂၅၀၄၃၃

 

          ၃၃။     မဇူးသက်ခြယ်ဦး                         ၅/ဆလက(နိုင်) ၀၇၀၄၃၆

 

          ၃၄။     မဖြိုးဖြိုးဝင်း                              ၇/ရတရ(နိုင်)၁၃၇၃၅၅

 

          ၃၅။     မမြတ်သစ္စာ                                ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၃၆၆

 

          ၃၆။     မမေဝင်းမောင်                            ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၃၄၀

 

          ၃၇။     မမေသူကျော်                              ၉/အမရ(နိုင်)၁၄၄၂၄၉

 

          ၃၈။     မောင်ဝေယံထွန်း                         ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၆၁၁၆၁

 

          ၃၉။     မသက်နှင်းစိုး                             ၈/ကမန(နိုင်)၀၆၃၇၇၄

 

          ၄၀။     မသင်းယုဆွေ                             ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၃၅၂၂

 

          ၄၁။     မဟန်နီထွန်း                              ၁၂/လကန(နိုင်)၂၀၂၉၂၂

 

          ၄၂။      မအင်ကြင်းစိုး                             ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၅၅၄၁

 

          ၄၃။     မခိုင်လဲ့လဲ့နွယ်                            ၈/သရန (နိုင်)၀၉၂၇၁၂

 

          ၄၄။     မဇင်စန္ဒာထွေး                             ၉/ပမန(နိုင်)၁၉၁၀၆၇

 

          ၄၅။     မောင်တင်မောင်စိုး                       ၅/မကန(နိုင်)၀၅၆၃၉၈

 

          ၄၆။     မနိုဘယ်လ်မိုး                             ၅/ကသန(နိုင်)၁၀၂၀၄၉

 

          ၄၇။     မမေစံပယ်ဦး                              ၈/သရန(နိုင်)၀၈၉၈၁၂

 

          ၄၈။     မမေသက်ထားဆွေ                      ၉/သစန(နိုင်) ၁၄၈၉၄၀

 

          ၄၉။     မယုယုလှိုင်                                ၁၃/ ကတန(နိုင်) ၁၂၉၁၁၉

 

          ၅၀။     မရည်မွန်ထက်                            ၇/မညန(နိုင်)၀၇၆၀၅၇

 

          ၅၁။     မောင်ရာဇာအောင်                       ၅/ကလထ(နိုင်)၂၁၃၆၄၃

 

          ၅၂။      မသဉ္ဇာဝင်း                                 ၉/ပမန(နိုင်)၂၀၈၃၂၃

 

          ၅၃။     မဆုနှင်းနှင်းဝေ                           ၁၁/ မဥန(နိုင်) ၀၉၂၅၆၆

 

          ၅၄။     မဇင်မာခိုင်                                 ၉/ပမန(နိုင်)၁၉၁၀၆၆

 

          ၅၅။     မမေသဇင်ဖြိုး                             ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၆၅၅၂

 

          ၅၆။     မဝင်းသရဖီထွန်း                         ၅/တမန(နိုင်)၀၅၉၈၄၇

 

          ၅၇။     မအေးမြသန္တာအောင်                    ၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၁၈၃၀

 

                                                                                               ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)

                                                                                            ခင်မောင်ကြည် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) ]