ဆက်သွယ်ရန်

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး
စဉ်  ရာထူး  ဌာန  အီးမေးလ် တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၁။  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  ministerumo@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၀၃၅
၂။  ဒုတိယဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  dyministerumo@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၀၃၆
၃။  အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ရုံးအဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  headofoffice@mba.gov.mm ၀၆၇−၄၀၉၄၅၆
၄။  ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ရုံးအဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  dyheadofoffice@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၀၂၃
၅။  ညွှန်ကြားရေးမှူး  အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ dydirectorumo@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၂၃၃
၆။  ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေး
နှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
section1umo@mba.gov.mm ၀၆၇−၄၀၉၅၁၆
၇။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေး
နှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
  ၀၆၇−၄၀၉၃၆၃
၈။  ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ section2umo@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၄၉၁
၀၆၇−၄၀၉ဝ၂၂
၉။  ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ section3umo@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၄၉၂
၁၀။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ section3umo@mba.gov.mm ၀၆၇−၄၀၉၅၁၅
၁၁။  ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ section4umo@mba.gov.mm ၀၆၇−၄၀၉၃၆၃
၁၂။ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ict@mba.gov.mm ၀၆၇−၄၀၉၃၆၅

 

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
စဉ်  အမည်/ရာထူး  ဌာန  အီမေးလ်လိပ်စာ  တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၁။  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်    dgntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၀၃၇
၂။  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့   dgntl@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၀၃၇
၃။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်    dydgntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၀၃၈
၄။  ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)  စီမံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ adminntl@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၀၃၉
၅။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာ (ရုံးတွင်း) ဌာနခွဲ admin1ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၃၅၅
၆။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
စီမံရေးရာ (နယ်)
စီမံရေးရာ (နယ်) ဌာနခွဲ admin2ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၄၀၀
၇။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဝယ်ယူရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ admin3ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇−၄၀၉၁၈၆
၈။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ admin4ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၃၆၆
၉။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရသုံးမှန်းခြေဌာနခွဲ admin5ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၁၈၄
၁၀။

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ထောက်ပံ့/ဆက်သွယ်/မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ admin6ntl@mba.gov.mm 
၁၁။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် မှတ်တမ်းဌာနစိတ် planntl@mba.gov.mm 
recntl@mba.gov.mm
၀၆၇-၄၀၉၁၈၈
၁၂။  လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ comntl@mba.gov.mm ၀၆၇-၄၀၉၁၈၅
၁၃။  လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ကွန်ပျူတာဌာနစိတ် recntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၁၈၈
၁၄။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဌာနခွဲ irntl@mba.gov.mm
irdrug@mba.gov.mm
၀၆၇-၄၀၉၃၅၀
၁၅။  ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၁) work1ntl@mba.gov.mm ၀၆၇-၄၀၉၄၀၂
၁၆။  ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၂)

work2ntl@mba.gov.mm

၀၆၇-၄၀၉၄၀၃
၁၇။  ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၃) work3ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၄၀၄
၁၈။  ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၄) work4ntl@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၄၀၅
၁၉။  ညွှန်ကြားရေးမှူး
 
ဖဖရ (မြစ်ကြီးနား) mknntl@mba.gov.mm  ၀၇၄-၂၆၁၄၇
၂၀။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
 
ဖဖရ (ဗန်းမော်) bmwntl@mba.gov.mm  ၀၇၄-၅၀၂၁၁
၂၁။  ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (လားရှိုး) lsontl@mba.gov.mm  ၀၈၂-၂၃၇၈၉
၂၂။  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ကျိုင်းတုံ) ktnntl@mba.gov.mm  ၀၈၄-၂၁၆၂၆
၂၃။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (တောင်ကြီး) tgintl@mba.gov.mm  ၀၈၁-၂၀၈၅၂၃
၂၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ဘားအံ) panntl@mba.gov.mm  ၀၅၈-၂၁၁၆၂
၂၅။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (မော်လမြိုင်) mlmntl@mba.gov.mm  ၀၅၇-၂၄၇၈၀
၂၆။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ထားဝယ်) dwentl@mba.gov.mm  ၀၅၉-၂၂၁၂၆
၂၇ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (စစ်တွေ) stwntl@mba.gov.mm  ၀၄၃-၂၃၁၆၁
၂၈။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (မုံရွာ) mywntl@mba.gov.mm  ၀၇၁-၂၂၆၉၉
၂၉။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ဟားခါး) hkantl@mba.gov.mm  ၀၇၀-၂၁၅၈၅
၃၀။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ခန္တီး) htantl@mba.gov.mm  ၀၉-၀၁၀၄၃၂၀၀၅၃
၃၁။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (လွိုင်ကော်) lkwntl@mba.gov.mm  ၀၈၃-၂၁၆၄၄

 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
စဉ်  အမည်/ရာထူး  ဌာန  အီမေးလ်လိပ်စာ  တယ်လီဖုန်းအမှတ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန dgdet@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၀၃၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ddg1edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၀၃၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ddg2edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၂၁၉
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန d1edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၀၃၄
ညွှန်ကြားရေးမှူး(လူငယ်သင်တန်းကျောင်းများဌာနခွဲ)  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန d2edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၃၆၄
ညွှန်ကြားရေးမှူး(အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းကျောင်းများဌာနခွဲ) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန d3edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၄၁၇
ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဆင့်မြင့်ဌာနခွဲ)  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန edutd@mba.gov.mm  ၀၆၇-၄၀၉၄၂၀
 ပါမောက္ခချုပ်(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်)စစ်ကိုင်း  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန retrunrd@mba.gov.mm  ၀၉-၆၈၁၈၄၅၁
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ)(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန pretradimunrd@mba.gov.mm. ၀၉-၆၄၆၃၄၆၈
၁၀ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား) (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   pretracaunrd@mba.gov.mm.
၁၁ ဌာနကြီးမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   adminunrd@mba.gov.mm. ၀၉-၆၄၆၃၅၃၉
၁၂  ဌာနကြီးမှူး(သင်တန်းရေးရာ)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   admin1unrd@mba.gov.mm.
၁၃ ကထိက (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head3unrd@mba.gov.mm 
၁၄ ကထိကပညာရေးသဘောတရားဌာန၊  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head1unrd@mba.gov.mm 
၁၅ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သင်ပြနည်းဌာန (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head2unrd@mba.gov.mm 
၁၆ ပါမောက္ခ၊ စီမံ(၁)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   admin2unrd@mba.gov.mm.
၁၇ စီမံ(၂) ဌာနမှူး(မြန်မာစာ)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   admin3unrd@mba.gov.mm.
၁၈ ဌာနမှူး(မြန်မာစာ) (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   headmmunrd@mba.gov.mm 
၁၉ ဌာနမှူး(အင်္ဂလိပ်စာ) (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   headenunrd@mba.gov.mm 
၂၀ ဌာနမှူး(သင်္ချာ) (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   headmatunrd@mba.gov.mm
၂၁ ဌာနမှူး(ကွန်ပျူတာ)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   headcomunrd@mba. gov.mm
၂၂ ဌာနမှူး(၁)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head4unrd@mba.gov.mm 
၂၃ ဌာနမှူး(၂)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head5unrd@mba.gov.mm 
၂၄ ဌာနမှူး(၃)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head6unrd@mba.gov.mm 
၂၅ ဌာနမှူး(၄)  (ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း   head7unrd@mba.gov.mm 
၂၆ ကျောင်းအုပ်ကြီး(ဒုတိယညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်) ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  nrdcy@mba.gov.mm  ၀၁-၅၉၁၅၁၀
၂၇ ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး(ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  dpnrdcy@mba.gov.mm  ၀၁-၅၉၁၅၁၈
၂၈ ဌာနမှူး (စီမံ)  ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  adnrdcy@mba.gov.mm  ၀၁-၅၉၁၅၁၈
၂၉ ဌာနမှူး (စာပေ)  ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  acnrdcy@mba.gov.mm  ၀၁-၅၉၁၅၂၀
၃၀ ဌာနမှူး (အင်/ယာ)  ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  enrdcy@mba.gov.mm  ၀၁-၅၉၁၅၂၇
၃၁ ဌာနမှူး /ပါမောက္ခ (အင်္ဂလိပ်စာ) ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  egnrdcy@mba.gov.mm 
၃၂ ဌာနမှူး(တိုင်းရင်းသားရေးရာ) ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)  nranrdcy@mba.gov.mm 
၃၃ ​ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  nrdcs@mba.gov.mm  ၀၉-၂၀၀၇၅၇၂
၃၄ ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  dpnrdcs@mba.gov.mm. ၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၂
၃၅ ဌာနမှူး (စီမံ)  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  adnrdcs@mba.gov.mm. ၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၃
၃၆ ဌာနမှူး (စာပေ)  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  acnrdcs@mba.gov.mm  ၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၄
၃၇ ဌာနမှူး (အင်/ယာ)  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  enrdcs@mba.gov.mm  ၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၅
၃၈ ဌာနမှူး /ပါမောက္ခ(အင်္ဂလိပ်စာ)  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  egnrdcs@mba.gov.mm 
၃၉ ဌာနမှူး(တိုင်းရင်းသားရေးရာ)  ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)  nranrdcs@mba.gov.mm.
၄၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း cts@mba.gov.mm  ၀၁-၅၈၄၀၄၄

There is currently no content classified with this term.