ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြော်ငြာခြင်း