၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါအောင်စာရင်း

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်